KR5b0239 太上玄司滅罪紫府消災法懺-- (HFL)


[000-001a]
太上玄司滅罪紫府消災法懴被四
  法事如儀啓聖
香作通誠之信心爲學道之門人禀天地以
生成聖逐忱恂而赴感以今恭運真香䖍誠
上啓
三清上聖十極髙真九天應元雷聲普化天
尊曰宫至真大聖太陽帝君月府至真大聖
太隂皇君五方五德星君四炁四曜星君南
斗六司延壽上生星君中天大聖北斗九皇
尊帝星君三台華蓋星君二十八宿星君十
[000-001b]
二宫神星君斗中擎羊陀羅二仙使者天罡
大聖紫庭節度奎光星君某人上屬當生本
命星官大小運限星官命宫照臨星曜周天
躔度河漢星真紫府髙真百靈聖衆太𡻕神
君斗中直使法筵下降鑒察威靈悉仗真香
普同供養今謹奏爲入意其諸丹悃具載
䟽文以今朝禮懴文恭望恩光垂慈鑒映竊
以龍城玉號鳳苑瓊章課之則可以懴贖罪
尤禮之則可以消除災厄於是備陳香燭羅
列旛花設嚴潔之靈壇對玄元之聖像百念
[000-002a]
造爲障業一心舉動貪饕恒恣六情積日之
餘殃旋結不思三善今時之稔惡巳成將罄
傾依用伸禳謝禮一百五十天尊睿號契三
十二重金闕宸聰
瓊藏開時十洞之靈音乍奏金鐘扣處九清
之寳殿潜通伏惟無上元尊中天至聖俯納
精䖍之懇特垂鑒照之恩晨昏所犯之釁愆
庚甲儻臨之禍害咸蒙開度北都勾黒簿之
名潜㑹修持中嶽奉丹符之命善隨日長災
逐冰消用罄䖍誠躬伸敬禮人各恭敬
[000-002b]
 志心歸命清都上帝天尊
 志心歸命紫府髙皇天尊
 志心歸命燒香滅罪天尊
 志心歸命建像消災天尊
 志心歸命傾心合道天尊
 志心歸命靜念修真天尊
 志心歸命懴除惡跡天尊
 志心歸命資益善涯天尊
 志心歸命瑶壇廣度天尊
 志心歸命寳籍洞開天尊
[000-003a]
 志心歸命紫微金闕天尊
 志心歸命清華玉宫天尊
 志心歸命解除惡趣天尊
 志心歸命結集良縁天尊
 志心歸命懴消詿誤天尊
 志心歸命蕩滌瑕玼天尊
 志心歸命得離罪障天尊
 志心歸命不墮業輪天尊
 志心歸命普承妙道天尊
 志心歸命廣布靈慈天尊
[000-003b]
 志心歸命九靈玉洞天尊
 志心歸命七寳金門天尊
 志心歸命玄司垂惠天尊
 志心歸命聖德潜通天尊
 志心歸命慈恩鑒應天尊
 志心歸命威力昭彰天尊
 志心歸命常行拯物天尊
 志心歸命無量度人天尊
 志心歸命蠲消災障天尊
 志心歸命斷滅業根天尊
[000-004a]
 志心歸命靈通至廣天尊
 志心歸命聖㮣無窮天尊
 志心歸命能消罪戾天尊
 志心歸命得度災殃天尊
 志心歸命冰庭渙釋天尊
 志心歸命火獄蠲除天尊
 志心歸命長資利濟天尊
 志心歸命永解牽纒天尊
 志心歸命應念得度天尊
 志心歸命㑹道合真天尊
[000-004b]
 志心歸命崆峒寳洞天尊
 志心歸命紫碧玄臺天尊
 志心歸命金城演化天尊
 志心歸命玉殿含光天尊
 志心歸命潜除萬惡天尊
 志心歸命不墮九幽天尊
 志心歸命消魔夙業天尊
 志心歸命解摘餘殃天尊
 志心歸命除災集福天尊
 志心歸命香林寳座天尊
[000-005a]
 志心歸命常樂玉臺天尊
 志心歸命咸歸睿力天尊
 志心歸命廣布玄恩天尊
 志心歸命惟念好生天尊
 志心歸命法燈普照天尊
 志心歸命將度塵寰天尊
 志心歸命無邊慧愛天尊
 志心歸命莫盡威靈天尊
 志心歸命金晨華闕天尊
 志心歸命玉京玄臺天尊
[000-005b]
 志心歸命九色靈節天尊
 志心歸命七暎雲輿天尊
 志心歸命天慈廣大天尊
 志心歸命觀登妙道天尊
 志心歸命香光無礙天尊
 志心歸命寳炬長明天尊
 志心歸命龍城上聖天尊
 志心歸命鳳闕髙皇天尊
 志心歸命無窮威力天尊
 志心歸命不盡光明天尊
[000-006a]
 志心歸命變除罪釁天尊
 志心歸命拯度業縁天尊
 志心歸命常回慧日天尊
 志心歸命永固玄風天尊
 志心歸命得契真道天尊
 志心歸命瓊天紫府天尊
 志心歸命玉景清宫天尊
 志心歸命金輪羽蓋天尊
 志心歸命洞寳雲門天尊
 志心歸命廣臻衆妙天尊
[000-006b]
 志心歸命普洽羣靈天尊
 志心歸命威光莫測天尊
 志心歸命聖㮣難窮天尊
 志心歸命懴除障業天尊
 志心歸命分解仇讎天尊
 志心歸命紫華金殿天尊
 志心歸命清玄玉臺天尊
 志心歸命九光丹輦天尊
 志心歸命八色雲軿天尊
 志心歸命洪恩普施天尊
[000-007a]
 志心歸命聖力無私天尊
 志心歸命消魔罪跡天尊
 志心歸命斷絶惡根天尊
 志心歸命萬天回向天尊
 志心歸命三界歸依天尊
 志心歸命紫霞玉觀天尊
 志心歸命青雲金城天尊
 志心歸命龍威自在天尊
 志心歸命月相端明天尊
 志心歸命恒資百福天尊
[000-007b]
 志心歸命永殄千災天尊
 志心歸命應感得力天尊
 志心歸命隨念通玄天尊
 志心歸命能彰妙善天尊
 志心歸命克就良縁天尊
 志心歸命天威感化天尊
 志心歸命睿愛覃恩天尊
 志心歸命能消積釁天尊
 志心歸命可念羣生天尊
 志心歸命千靈垂祐天尊
[000-008a]
 志心歸命萬禍俱沈天尊
 志心歸命掃除業道天尊
 志心歸命停轉苦輪天尊
 志心歸命依憑聖力天尊
 志心歸命思念玄慈天尊
 志心歸命玉清聖德天尊
 志心歸命金殿靈威天尊
 志心歸命垂慈濟物天尊
 志心歸命闡教度人天尊
 志心歸命溥承妙道天尊
[000-008b]
 志心歸命廣布玄恩天尊
 志心歸命斷除惡念天尊
 志心歸命蕩滌塵心天尊
 志心歸命超離三業天尊
 志心歸命㧞贖四生天尊
 志心歸命上清至道天尊
 志心歸命太極髙真天尊
 志心歸命慈悲五苦天尊
 志心歸命出離三塗天尊
 志心歸命應願感化天尊
[000-009a]
 志心歸命隨念解𡨚天尊
 志心歸命増益玄功天尊
 志心歸命資持法力天尊
 志心歸命消滅火獄天尊
 志心歸命泮釋冰河天尊
 志心歸命太清至道天尊
 志心歸命窮碧髙皇天尊
 志心歸命無邊福海天尊
 志心歸命廣布慈光天尊
 志心歸命永離障難天尊
[000-009b]
 志心歸命常斷業縁天尊
 志心歸命懴除罪釁天尊
 志心歸命解脫沈𡨚天尊
 志心歸命普滋妙果天尊
 志心歸命廣福良因天尊
 志心歸命蕩非滌惡紫闕真人
 志心歸命滅罪解尤碧霄真人
 志心歸命扶衰捍厄絳苑真人
 志心歸命禳災殄禍將臺真人
敬禮巳周躬身禳謝
[000-010a]
竊以將盟回向唯仗恭䖍欲除三毒之業根
當謹一心之善念遂則依憑科教披露襟懐
是知過咎可禳迍邅能殄冀容懴謝酆都抹
罪惡之書俯納啓祈岱嶽削過尢之籍所犯
平生之詿誤凡關旦夕之烹傷皆起萬縁盡
歸一懴靜扣西盈之韻遥瞻南極之宫伏願
垂赦宥而軫天慈敕真靈而回睿賜校罪玄
司之日罪逐冰消行災紫府之時災隨霧掃
仰賴隆崇之徳獲諧懇禱之誠儻描挂礙身
心咸得歸依洗滌稽首
[000-010b]
虚皇無上正真三寳
太上玄司滅罪紫府消災法懴