KR5b0146 太上洞玄靈寶法身製論-唐- (HFL)


[000-001a]
太上洞玄靈寳法身製論陶十
入爲道性以忍辱爲上禮之爲用唯和爲貴
入道之法宜忌忿爭若聲與色厲驚衆駭羣
執愚專性輕用手舞如此則損氣傷學犯者
永不得預法座若不依科奪治削籙
酒性敗德爭慢所由科戒顯詳而犯者未復
凡籙生皆宜節愼況復學士寜得不禁經文
酒制宜應遵用其和神將藥節宜得理若起
齋定座設啓狀求感不得因色到衆或潜𣊻
隱愆謂衆不知犯者禁錮百日再犯奪治籙
[000-001b]
惡言綺語明賢禁戒利口覆邦先聖髙誨若
有反覆白黑評論得失妄宣是非空造貝錦
爲衆所患宜應防杜犯者依科禁錮一年三
犯奪治籙
生爲大德之主仁爲儒道之宗慈爲福端殺
爲罪首立功𣗳德莫如去害故濟生之苦皆
由慈心於物頃來男女學士毎以五月夏節
逆唱放生未至其日先巳羅捕造於臨流悉
已薨夭旣欲招福反尤大罪自今以後不宜
預云放生若有善心卒遇便買义設齋福之
[000-002a]
家師主亦禁戒輕侮任辦則是事主之愆犯
者禁錮二百日
齋戒威儀𢊍福科令陸先生具巳詳之可設
備矣旣逺近親聞德音亦宜共禀規誨若有
越用法典假因觴跪蹲鐘椀如此則與遊宴
無别爲傍觀者可哂宜應悉攺悛不得懼萬
姓嫌疑乃全科典有聞犯者禁錮一年三犯
依律治罪削名
五辛之菜六畜之肉並戒所禁學士無嘗或
以傷神損性或使祈奏無感若請疾救戹宜
[000-002b]
以自戒仍不忌嫌疑爲識士所譏遂今同法
横爲其哂犯者禁錮百日
德不孤立必須隣友黨輩徃來不可都斷且
人有德不能無行行應有方脫善信之家設
齋辦𢊍推敬之心三界並記何況學士寧無
一感而躭著觴宴或爲競利所拘致令福主
合門心懷煩惱望賓淹遲神疲體倦忿心内
發此巳爲衆情嗟恨切尋冥理安得無罪自
今以後先已名被必有急事逆報請主當更
詮覓而逼慕奢寛遂使主見之咸有恨色此
[000-003a]
宜愼杜有犯禁錮二百日三犯永墮不得復
預法座
韶武之樂雅頌之音由來久矣邈然難追遘
及鄭衞遺聲妖艶辭章西羌雜伎北胡鼔舞
旣不能輔性娛神正足亂志若於曲集法㑹
饒送同法觴旣過限遂令俗翫不招自泄此
皆亂神傷形損道悖徳有犯禁錮百日
   右八條
夫靈寳妙法生于元始之先眞體空寂湛然
常靜有善斯見無縁則隱雖眞韻夷妙圎通
[000-003b]
無方智者體之有無之間愚者起疑謂之永
滅故覩其卷軸不可謂有就其常靜不可謂
無故無中生有有中生無了然無質故不可
窮混成也無爲也仁者得仁智者得智愚者
因之發解神照以之生慧故知經從理生孰
謂不然勤求則神慧因鑒棄捨則精神昏闇
故經是大解之宗理爲棲義之宅常靜崇高
則凡賢絶仰


太上洞玄靈寳法身製論